Chi tiết
Ẩn

D?ch V? ?u ?ãi

Lo?i phòng S? l??ng Phòng 1-2 khách (VND) Phòng 3 khách (VND)
Phòng h??ng núi 25 1.550.000 2.100.000
Phòng h??ng v??n 14 1.550.000 2.100.000
Phòng h??ng bi?n 18 1.670.000 2.220.000
Phòng ?ôi 01 1.780.000 2.330.000
Bun-ga-lô sân v??n 30 2.070.000 2.620.000
Bun-ga-lô sát bi?n 10 2.300.000 2.850.000
Bun-ga-lô VIP 02 2.300.000 2.850.000
Phòng VIP 02 2.760.000 -
Giá phòng ?ã bao g?m ?n sáng, thu?, phí d?ch v?.
Không bao g?m ??a ?ón b?n tàu.

 

Chính sách hu? phòng:

 • Ngày th??ng/ Th? hai – th? n?m:

  • T? 21 – 15 ngày: Không tính phí.
  • T? 14 – 08 ngày: Ch?u phí 30% t?ng giá tr? ti?n phòng.
  • T? 07 – 04 ngày: Ch?u phí 100% ti?n phòng ?êm ??u tiên.
  • Trong vòng 03 ngày ho?c không ??n khách s?n: Ch?u phí 100% ti?n phòng 02 ?êm ??u tiên.

 • Ngày cao ?i?m/ Th? sáu – ch? nh?t:

  • T? 21 – 15 ngày: Thanh toán 30% t?ng giá tr? ti?n phòng.
  • T? 14 – 08 ngày: Thanh toán 50% t?ng giá tr? ti?n phòng.
  • T? 07 – 04 ngày: Thanh toán 100% t?ng giá tr? ti?n phòng.
  • Trong vòng 03 ngày ho?c không ??n khách s?n: Thanh toán 100% t?ng giá tr? ti?n phòng.

 • Ngày L?, T?t:

  • Thông báo thay ??i tr??c 43 ngày: Không tính phí.
  • T? 45 – 30 ngày: Ch?u phí 50% t?ng giá tr? ti?n phòng.
  • Sau 30 ngày: Thanh toán 100% t?ng giá tr? ti?n phòng.

ĐẶT PHÒNG

Huỷ phòng